Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Richmond Hotels olarak turizmde sürdürülebilirlik çalısmalarının, sosyal, çevresel ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirdiginin
ve sürdürülebilir turizmin getirdigi sorumlulukların farkındayız.

Bu çerçevede; çevresel etkilerin azaltılması, insan haklarının korunması, enerji, su ve atıkların etkin yönetimi, kültürel mirasın korunması, yerel halka ve yerel üreticiye ekonomik ve sosyal olarak fayda saglama ve çevreyi koruma gibi sürdürülebilirlik kavramı içinde yer alan birçok konuda çalısmalarımıza etkin bir sekilde devam etmekteyiz.

Üzerinde önemle durdugumuz kurumsal degerlerimiz, sorumlu ve sürdürülebilir turizmin önemini göstermektedir. Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle saglanmasına odaklanıyor ve bu sayede basarımızı her geçen gün artırmayı amaçlıyoruz. Faaliyetlerimiz ve etkileri hakkında paydaslarımızı şeffaf ve etkin bir sekilde bilgilendirmek önem verdigimiz konuların basında gelmektedir. Bu dogrultuda her yıl yayınladıgımız sürdürülebilirlik raporları, seaf ve ulasılabilir bir organizasyon olmak adına yararlandıgımız önemli bir araç konumunda olacaktır. Paydaslarımızın sürdürebilirlik yolculugumuzda bizlere verecekleri öneri, katkı ve geri bildirimleri de degerlendirecegimizi ifade etmek isteriz.

“Sürdürülebilir Turizm için Sürdürülebilir Dünya” felsefesi ile sürdürebilirlik ilkelerine gönülden baglıyız. Bu yaklasım ile sürdürebilir turizm farkındalıgını olusturmak ve gelistirmek için çalısanlarımıza ve is ortaklarımıza hizmet anlayısımızı aktarıyoruz.

RICHMOND ISTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU - 2023 
İSTANBUL GEZİ REHBERİ

RICHMOND EPHESUS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU - 2023
SELÇUK&EFES GEZİ REHBERİ

POLİTİKALARIMIZ

Çevre ve Atık Yönetimi Politikamız

Tesisimizdeki bütün ürün ve hizmet aşamalarında yasal otoriterlerin belirlemiş olduğu ulusal ve uluslararası mevzuata uygun ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak, tesisimizin uymakla yükümlü olduğu ve/veya gönüllülük esasına dayanan diğer şartlara uygun hareket ediyoruz.

Çevreye ve gelecek nesillere saygı duyan bir tesis olarak otelimizdeki bütün faaliyetlerimizde yerel toplumun gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor, bu doğrultuda verdiğimiz eğitim ve bilgilendirmelerle çalışan, tedarikçi ve misafirlerimizi de çevreye duyarlı olmaları ve sisteme katkı sunmaları konusunda yönlendiriyoruz. Tüm paydaşlarımıza bu farkındalığımızı ifade etmekten mutluluk duyuyoruz.

Doğal kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanmayı, doğa dostu ürünler kullanmayı hedefliyor ve bu konuda çalışmalar yürütüyoruz. Tüm faaliyetlerimizde çevreyi korumaya olan bağlılığı ilke edinerek ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğinin önlenmesini sağlamayı, sıfır atık kapsamında atık miktarımızı azaltarak ve oluşanların da geri dönüşümünü sağlayarak doğaya zararsız hale getirmeyi amaçlıyor, biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması konusunda hassasiyet gösteriyoruz.

Atıklarımızı niteliklerine göre sınıflandırıyor atık ayrıştırma noktalarında ayrıştırarak bakanlıkça belirlenmiş lisanslı kuruluşlar aracılığı ile bertaraf ediyoruz.

Misafirlerimizi çevreye duyarlılığımız konusunda bilgilendiriyor, konaklamaları süresince doğaya saygılı olmak ve korumak için bizlere katkıda bulunmaya teşvik ediyoruz.

Enerji Verimliliği Politikamız

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak ve çevreyi korumak adına enerji verimliliği konusunda üzerimize düşen sorumlulukların bilinci ile hareket ediyoruz.

Doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getirirken, ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip ediyor, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları yürütüyoruz. Misafir konforundan ödün vermeden enerji kullanımını azaltmayı kolaylaştıran teknoloji ve en son yenilikleri belirlemek için teknik hizmetler ile ekiplerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz.

Enerji kaynaklarının etkin kullanılması konusunda hedefler belirleyip, hedeflerimiz doğrultusunda çalışanlarımıza eğitimler veriyor, misafir ve paydaşlarımıza rehberlik ediyoruz.

Otelimizde enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak ve alternatif yenilenebilir kaynakların kullanımını arttırarak, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Kalite, Gıda Güvenliği ve İş Sağlığı & Güvenliği Politikamız

Konaklama sektöründe, lider, yenilikçi ve sürekli iyileştirmeyi hedef alan bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Çalışanlarımız, partnerlerimiz, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği temel önceliğimizdir.

Misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda hizmet almalarını ve çalışmalarını sağlamak için ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edip, faaliyetlerimizi mevzuata, gıda, kalite ve iş güvenliği standartlarına uygun olarak gerçekleştiriyor ve gerekli kontrol, eğitim ve önlemleri düzenli olarak yapıp gözden geçiriyoruz.

Faaliyetlerimizin gıda güvenliği, kalite, iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki etkilerini ve risklerini belirliyor, bu risklerin ortaya çıkmasını önlemek veya istenmeyen etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri alıyoruz.

Gıda güvenliği, kalite, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerimizin sürekli gelişimi için amaç ve programlar oluşturuyor, bunları gözden geçiriyor
ve gerekli kaynak yatırımlarını yapıyoruz.

Kalite, Gıda Güvenliği ve İş Sağlığı & Güvenliği Politikamız

Kaza ve hastalıklara neden olabilecek tehlikeli ortamların ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğinin oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak için gerekli kontrolleri yapıyor ve önlemler alıyoruz. Çalışanlarımıza eğitimler vererek katılımlarını sağlıyoruz.

Tedarikçilerimizin politikamız doğrultusunda çevre, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına ve ilgili mevzuatına uyumunu teşvik ediyor ve bu alanlarda işbirliği yapmaya özen gösteriyoruz.

Misafir odaklı bir yaklaşımla, gıda güvenliği ve kalite standartlarından taviz vermeden ve bütün kaynakları doğru kullanarak misafir memnuniyeti sağlamayı hedefliyoruz.

Çalışan ve misafir sağlığının korunması ve sağlıklı beslenmesi için kalite ve gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler üretmek ve sunmak için ürün tedarik aşamasından başlayarak servis/sunum sürecine kadar gıda güvenliği yönetim sistemini uyguluyor, hijyen şartlarını ön planda tutarak sürekli iyileştiriyoruz. Gıda güvenliğini sağlarken israfın önüne geçmek ve kaynakları etkin kullanmak için gıda atıklarını azaltmayı hedefliyoruz. Bunun için çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi gerekli eğitim ve bilgilendirmeler ile sürece dahil ediyoruz.

Gıda güvenliği sisteminin oluşturulması ve sürdürebilirliğinin sağlanması için, konuyla ilgili eğitim almış çalışanlarımız ile iç kontrol mekanizmamıza ek olarak bağımsız dış kurumlar tarafından süreçlerimizi denetletiyoruz.

Çevresel Satın Alma Politikamız 

Çevresel Satın alma politikamız ile temel insan hakları ve çalışma hakları ilkelerine uygun olarak ve sınırlı doğal kaynakları etkin kullanabilen kalite ve standartlarda hizmet sunmayı ve sürdürülebilirlik anlayışımızın tüm tedarik zinciri boyunca yayılarak güçlenmesini ve devamlılığının sağlanmasını hedefliyoruz.

Çevresel Satın alma Politikamız, tüm operasyonlarımızda ve her bir paydaşımız ile ilişkimizde, insan hakları ve temel çalışma ilkelerinde dürüstlük, güven ve saygı esasına bağlılığımızın göstergesidir. Bu hedefe ulaşabilmek için tedarikçilerimizin de bu kapsamdaki temel ilkelerimizi benimsemesi ve bu ilkelerin sürekli iyileştirilmesi anlayışıyla yayılarak geliştirilmesi konusunda bizimle işbirliği içinde olmalarını bekleriz.

Sürekli iyileştirmenin sağlanması için yapıcı geri bildirim sağlanmasını ve bu alandaki örnek uygulamaların sistematik olarak bizimle paylaşılmasını teşvik ederiz. Tüm tedarikçilerimizin düşünce ve inanç özgürlüğüne sahip çıkarız ve onlardan da din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmadan ve sömürü ve tacize taviz vermeden hizmet vermelerini bekleriz.

Tedarikçilerin seçiminde burada belirtilen temel ilkelere uyulmasını esas alır ve tedarikçilerimizden aşağıdaki konularda taahhüt alırız.

Tüm işleyiş ve operasyonların geçerli kanunlar çerçevesinde yürütülmesi esastır. İlgili çevre koruma kanunu, mevzuat, yönetmelik ve davranış kuralları eksiksiz uygulanır ve faaliyetler gerçekleştirilirken, çevre izin, ruhsat ve benzeri tüm belgeler güncel tutulur ve yasal düzenlemelere uygunluğu takip edilir.

• Rekabet hukukuna uygun davranılır.
• Sahtekarlık, hile ve finansal gelir sağlamak amacıyla rüşvet alıp vermek gibi uygunsuz davranışların her şekli kesinlikle yasaktır.
• Karşılıklı güven ve saygıya gölge düşürecek, ticari itibarı zedeleyecek küçük düşürücü tüm davranışlardan kaçınılır.
• Zorunlu ve/veya çocuk işçi çalıştırılmaz.
• Tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir. Ayrımcılığın hiçbir türü hoş görülmez.
• Çalışma koşulları, ücretler, mesai saatleri, sendika ve toplu sözleşme hakkı gibi temel çalışan hakları kapsamındaki karar ve uygulamalar geçerli yasalara uygun ve adildir.
• İş güvenliği ve işçi sağlığı ön planda tutulur. Gerekli tüm önlemler alınır ve ISG tedbirlerine uyulması ve uygunsuzlukların giderilmesi sağlanır.
• Ürünlerin paketlenip ulaştırılmasında çevreci uygulamalar tercih edilir.
• Ürün yelpazesi, çevreye duyarlı ürün/hammadde alternatiflerini barındırır, ürünleri oluşturan malzemelerde ve kullanılan zararlı kimyasalların yasaklanması hakkında yasal düzenlemelere uygun davranılır.
• Atıklar kaynağında türlerine göre ayrı sınıflandırılarak ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde geri kazanımını sağlanır.
• Ürün kalitesi ve güvenliğinin güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bizlerle birlikte çalışır.
• Güncel gelişmeler ve teknolojiler yakından takip edilir ve iyileştirme önerileri sunulur.
• Ekosistemlerin, habitatların, başta nesli tükenmekte olan türler ve endemik türler olmak üzere tüm türlerin korunmasına, arazi bozulmasının önlenmesine, doğal ekosistemlerin kapasitelerinin sürdürülmesine, sürekli iyileştirilmesine ve geliştirilmesine odaklanılır ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi hedeflenir.
• Ürün, üretim, nakliye, depolama ve diğer tüm operasyonlarda atık ve atık su oluşumu, sera gazı emisyonu, kimyasal kullanımı ve diğer tüm çevresel etkilerin; yeniden kullanım, geri dönüşüm, veya ikame etme işlemleri kullanılarak azaltılması ve/veya sıfırlanması
hedeflenir.

Tedarikçilerimizle ortak iş etiği ilkeleri ile çalışıyor, onların çevresel ve sosyal konularda performansını iyileştirmek üzere iş birliği yapıyoruz. Talep edilen ürün veya hizmet satın alımlarında ve uygun olması durumunda (ürün veya hizmetin kullanılabilirliği /süreklilik sağlanması durumunda) tesise yakın lokasyonlardan temin edilmesi, tedarikçilerin teslimat sırasında karbondioksit ve sera gazı salınımlarının azaltılmasıyla çevreye etkilerinin azaltılmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Merkezi veya lokal ürün/hizmet alımlarında tedarikçi seçimi yapılırken; çevreye duyarlı, yöresel/bölgesel olması, yakıtlar, kimyasallar, zararlı mücadele ilaçları, her türlü fosil yakıtı tüketen araç ve ekipmanlar, elektrikli aletler, soğutucu gaz içeren aletler, gürültü kaynağı aletler, sarf malzemeleri, plastik malzemeler ve inşaat malzemelerinin çevreye duyarlı olması, gerekli izin ve sertifikalarının olması, enerji verimlilik sınıflarını dikkate alırız.

İnsan Kaynakları Politikamız

Bütün çalışanlarımızın markamız ve değerlerimizin temsilcisi olduğunun farkındayız. Çalışanlarımızın bizler için partner olduğu bilinci ile, her çalışanımızı gerekli eğitim, tecrübe ve yetkinliklere sahip, kurum kültürümüze, değerlerimize ve hedeflerimize uyumlu kişilerden seçmeye azami özen gösteriyoruz. Seçme ve yerleştirmede ana ilkemiz, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerden kaynaklanan haklarına saygılı olmak ve korumak şirketimizin en önemli görevlerinden ve önceliklerindendir. Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyuyoruz ve ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu farklı bakış açılarını zenginlik olarak kabul ediyoruz. Tüm insan kaynakları uygulamalarımız bu zenginliği beslemek, geliştirmek ve her alanda tüm çalışanlara eşit fırsat yaratmak, dil, din, ırk, yaş, etnik kimlik ve cinsiyet farkı gözetmemek üzerine kurgulanmıştır.

Partnerlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine yatırım yapmayı, gelişimlerini sağlayacak eğitimler düzenlemeyi, çalışma alanlarının ve koşullarının sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz. İnsan Kaynakları süreçlerinin temelini insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası standartlar ve ilgili mevzuat gereği çocuk işçi çalıştırmayacağımızı taahhüt ediyoruz. Çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme, karlılık ve yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hedefimize katkıda bulunacak tüm çalışanlarımız eşit eğitim olanaklarımızdan faydalanmaktadır. Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma süreleri konusundaki yasal yükümlülüklere
uygunluğunu yakından takip eder, düzenli olarak denetler ve kontrol ederiz.

Çalışan ve İnsan Hakları Politikamız

BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni benimsiyor, herkesin eşit muamele gördüğü ve sahip olduğu potansiyelle; ırk, renk, cinsiyet, yaş, uyruk, din, cinsiyet kimliği veya ifadesi, medeni hal, vatandaşlık, engellilik ya da kanunen koruma altında olan diğer hususlar fark etmeksizin tam anlamıyla katkıda bulunabileceği bir kültür ve iş ortamı yaratmayı taahhüt ediyoruz.

Operasyonlarımızdaki ve değer zincirimiz çevresindeki tüm çalışanlarımıza, adaylarımıza, iş ortaklarımıza ve partnerlerimize adil ve eşit fırsatlar sunuyoruz. Bütün paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde insan haklarına uygun davranarak toplumda pozitif bir etki yaratmak
konusundaki etki alanımızın ve sorumluluklarımızın farkında olarak hareket ediyoruz.

Çalışanlarımız arasında dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak sistemler uygulamayı, eşit ve güvenli şartlarda çalışma imkânı sunmayı, çalışanlarımızın geribildirimlerini alıp iyileştirme ve geliştirmeler yapmayı, performanslarını izlemeyi ve kariyerlerini planlamayı, ücret dağılımını adaletli yapmayı ve mevzuata uygun şekilde ödemeyi, çalışanlarımızın kişisel bilgilerini korumayı, planladığımız sosyal haklar, yan haklar ve ödüllerden tüm çalışanlarımızı yararlandırmayı taahhüt ediyoruz.

Çocukların Korunması Politikamız

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni benimsiyor, on sekiz yaşına kadar her bireyi çocuk kabul ediyor, haklarına saygı gösteriyor, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet ve ticari sömürüye karşı çocukları korumayı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz.

Çalışanlarımıza, çocuk hakları ve korunması konusunda eğitimler vermeyi, ebeveynlerinin çocuklarına karşı tutum ve davranışlarının, fiziksel-sözlü-psikolojik şiddet veya ihmal belirtilerinin farkında olmayı, çocuk misafirlerimizin zarar görebileceği şüpheli durumlar karşısında öncelikle yetkili makamlara bilgi vermeyi, gerekli görülen durumlarda sosyal destek hattından yardım istemeyi, tüm çocuklar ve hakları için ilgili projelere destek olmayı taahhüt ediyoruz.

İstismar ve Sömürü Politikası

Sorumlu turizm misyonuyla birlikte çocukların cinsel sömürüden korunmasını destekliyor, çocuk işçiliği ve insan ticaretinden korunma da dahil olmak üzere çocuk haklarına saygı duyuyor ve bunları destekliyoruz.

Tüm iş ilişkilerimizde etik ve dürüst davranmaya ve çocuk-kadın-dezavantajlı gruplar vd.’nin cinsel istismarının ve sömürüsünün engellenmesini sağlamak için etkili sistemleri ve kontrolleri uygulamaya ve yürütmeye kararlıyız.

Hizmetlerimizde ve tedarik zincirlerimizde, çocuk-kadın-dezavantajlı gruplar vd.’ne yönelik herhangi bir koruma ihlalini önleme ve bunlara yanıt verme yaklaşımımızda ve ilgili taraflarla ilişkilerimizde şeffaf davranmaya kararlıyız. Yaklaşımımızın ulusal ve uluslararası yükümlülüklerimizle tutarlı olmasını sağlamayı ve yürürlükteki tüm yasalara, tüzüklere, düzenlemelere ve kurallara uyacağımızı taahhüt ediyoruz.

Cinsel sömürü ve istismar, temel insan haklarının ihlalidir. Aynı zamanda suç teşkil eder. Farkındalık ve iyi uygulama yoluyla, her türlü cinsel sömürü ve istismar risklerinin en aza indirilmesini sağlamak, tüm çalışanlarımızın, cinsel sömürü veya istismar iddialarına ilişkin şüphelerin veya endişelerin ortaya çıktığı durumlarda hangi adımları atacakları konusunda bilgi sahibi olmaları için eğitimler vermek ve sürekli gelişimlerini sağlamak görevimizdir.

Tüm paydaşlarımızdan, çalışanlarının ve temsilcilerinin herhangi bir cinsel sömürüye, cinsel istismara ve tacize karışmasını yasaklamak için önlemler almasını bekliyor ve bu konudaki çalışmalarına dair bilgilendirme talep ediyoruz.

Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Politikamız

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bilinciyle kadınların ekonomik hayata katılımını destekleyerek, işe alımlarda da toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyoruz. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılmasını ve bu doğrultuda insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesini destekliyoruz. Kadın çalışanlarımıza yönetim pozisyonlarında görev veriyor ve kadın çalışanlarımızın yönetim pozisyonlarında söz sahibi olmaları için eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarını destekliyoruz.

Kadın-erkek tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlama konusunda gerekli tedbirleri alarak eşitlik ve iş barışının hâkim olduğu çalışma ortamını sürdürmeyi hedefliyoruz.

Toplumsal Uyum Politikamız

Yerel topluluğumuzla sürekli iletişim halinde bulunmanın, yerel halkın refahına ve yaşam alanlarına katkıda bulunduğuna inanıyoruz. Toplumsal birlikteliğin ve desteğin bilincinde olarak her konuda olduğu gibi toplumsal konularda da yerel halkı desteklemek için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.

Yerel ekonomiyi ve toplumu geliştiren girişimleri desteklemeyi, yerel kültüre, geleneklere ve yaşam biçimine saygı duymayı ve korumayı amaçlıyoruz. Bulunduğumuz bölgede doğal mirasın, kültürel özelliklerin korunması konusunda tüm paydaşlarımız ile iş birliği içinde olacağımızı beyan ederiz.

Biyoçeşitlilik ve Yaban Hayatı Koruma Politikamız

Biyoçeşitliliğin korunması, tesisimizin sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında öncelikli maddeleri arasında yer almaktadır. Faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerine olan etkilerini belirleyip takip ederek türlerin, habitatların, ekosistemlerin çeşitliliğini ve ekolojik fonksiyonların bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz.

Doğal bir miras olan ekosistemlerin bütünlüğünü ve biyolojik çeşitliliği korumayı, dengeli, bir arada yaşama ve doğal mirasın gelişimi ve büyümesini teşvik etmeyi taahhüt ediyoruz. Biyoçeşitliliğin önemi ve korunması konusunda farkındalık yaratmak adına tesisimizde iç eğitim ve iç iletişim faaliyetleri düzenliyor ve sürdürülebilirlik eğitimleri kapsamında bu konuya da yer veriyoruz. Hayvan refahının sağlanmasında ulusal ve uluslararası mevzuatın öngördüğü düzenlemeleri dikkate almaktayız. Nesli tükenen canlıların avlanmaması ve ticaretinin yapılmaması gerektiği konusunda tüm paydaşlarımıza gereken bilgilendirmeleri yapmaktayız.

Koruma altındaki türleri ve bunlardan yapılan herhangi bir ögeyi sergilemiyor, sunmuyor ve satmıyoruz. Biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konularında, mevzuatın yasakladığı ve kabul edilemez uygulamaların olduğu herhangi bir etkinliği desteklemiyor ve katılmıyoruz. Yapacağımız tadilat, inşaat ve benzeri çalışmaların doğal hayat, fauna ve nesli tükenmekte olan ya da nesli tehlike altında olan türlerin yaşam alanına zarar getirmeyecek şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

Bulunduğumuz bölgede yer alan endemik bitkilerin korunması için yetkili makamlar ve STK’lar ile işbirliği içerisindeyiz. WWF ve CITES gibi sitelerden nesli tükenmekte olan canlıları kontrol ediyoruz. Misafirlerimiz, paydaşlarımız ve çalışanlarımıza, kullandıkları ürünlerin nesli tükenmekte olan canlılardan elde edilmemesi konusunda rehberlik ediyoruz. Esir yaban hayatı, ticari para getirisi ve kişisel zevkler uğruna hayvanların gösterilerde kullanılmasını ret ediyoruz.

Teşekkürler!
Kaydınız alınmıştır. Tarafınıza en kısa sürede dönüş sağlanacaktır.
Uyarı
Bir uyarı ile karşılaşıldı
Hata
Bir hata ile karsilasildi.